Obsługa finansowo-księgowa

księgowość nieruchomości Warszawa

 • Prowadzenie księgowości, wszelkich rozliczeń zgodnie z:

 • ustawą o własności lokali,
 • przyjętą przez wspólnotę uchwałą o prowadzeniu dla nieruchomości ewidencji pozaksięgowej przychodów i kosztów,
 • przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego i korekt tego planu oraz planu wpływów na fundusz remontowy Wspólnoty i wydatków z tego funduszu.
 • Przygotowywanie rozliczeń z realizacji planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego dla Zarządu Wspólnoty – w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż raz na kwartał w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu, którego dotyczą.
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty Sprawozdań finansowych przewidzianych w umowie lub ustawie o własności lokali, przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego.
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty dyspozycji finansowych (przelewów) dotyczących zatwierdzonych przez Zarząd płatności Wspólnoty.
 • Nadzór nad terminowym dokonywaniem płatności Wspólnoty i przesyłanym wymaganych prawem dokumentów finansowych.
 • Obsługa rachunku/ów bankowych w zakresie przewidzianym umową lub pełnomocnictwami udzielonymi przez Zarząd.
 • Monitoring i windykacja (w zakresie upoważnienia Zarządu Wspólnoty) należności na rzecz Wspólnoty, a w szczególności z tytułu:

 • zaliczek na pokrycie kosztów zarządu,
 • wpłat na fundusz remontowy,
 • opłat z tytułu mediów,
 • pożytków i innych przychodów z nieruchomości.

Prowadzenie indywidualnych rozliczeń kosztów, mediów dla poszczególnych właścicieli minimum raz w roku (obowiązkowo na koniec roku).
Niezwłoczne powiadomienie właścicieli o zmianie cen dostaw usług niezależnych od Wspólnoty.