Zarządzanie nieruchomościami

zarządzanie nieruchomościami Warszawa
Usługa obejmuje:

 • Dyżur na nieruchomości w terminach i godzinach uzgodnionych z Zarządem Wspólnoty.
 • Prowadzenie wykazu właścicieli lokali zawierającego oprócz imienia i nazwiska: numer lokalu, jego powierzchnię użytkową, przypadające właścicielom lokali udziały w nieruchomości wspólnej, telefony kontaktowe, adresy e-mailowe, adresy korespondencyjne.
 • Prowadzenie ewidencji ilości osób stale przebywających w lokalu – na podstawie oświadczeń.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych, obowiązkowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego (każdorazowo w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty).
 • Nadzór nad utrzymaniem w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku użytkowników i właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego w umowie, chodników wzdłuż nieruchomości.
 • Nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości przez dostawców usług zgodnie z zawartymi umowami przez Zarząd Wspólnoty.
 • Nadzór i kontrola prawidłowej realizacji umów dotyczących konserwacji i bieżących napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 • Poinformowanie właścicieli i użytkowników lokali o numerach telefonicznych konserwatorów, całodobowych służb technicznych.
 • Zlecenie usuwania awarii i ich skutków w części wspólnej nieruchomości w sytuacjach i na warunkach określonych w umowie.
 • Przygotowywanie i opiniowanie na zlecenie Zarządu Wspólnoty projektów umów dotyczących wykonywania:

 • przeglądów okresowych,
 • prac remontowo-budowlanych,dostaw mediów,
 • utrzymania porządku i czystości,
 • najmu części wspólnych oraz projektów zmian w tych umowach.

 • Przedstawienie Zarządowi Wspólnoty wniosków i zaleceń wykazanych w protokółach z obowiązkowych przeglądów i ich realizacja, po uzyskaniu każdorazowo akceptacji Zarządu Wspólnoty.
 • Prowadzenie ewidencji zgłoszonych przez właścicieli Wspólnoty i najemców awarii dotyczących części wspólnych oraz zleconych napraw.
 • Zbieranie ofert na roboty budowlane.
 • Przygotowywanie i obsługa dorocznych (sprawozdawczych) zebrań właścicieli lokali, w tym powiadomienie o zebraniu (zgodnie z pełnomocnictwem Zarządu), przygotowywanie projektów uchwał, protokołowanie.
 • Ewentualna obsługa głosowania uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów, powiadamianie właścicieli o wynikach głosowania. Czynności te Administrator wykonuje każdorazowo na wniosek i z upoważnienia Zarządu Wspólnoty.
 • Comiesięczny odczyt głównych wodomierzy i liczników zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
 • Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Przygotowywanie pism i korespondencji w różnych sprawach do podpisu przez Zarząd.
 • Nadzór nad terminowością ubezpieczenia nieruchomości.
 • Udział w protokolarnym przejęciu nieruchomości i wszelkiej dokumentacji.
 • Zapewnienie właścicielom dostępu do dokumentów Wspólnoty i nieruchomości wspólnej każdorazowo w uzgodnieniu z Zarządem. Proponuję sprawowanie administrowania bezpośrednio na Państwa nieruchomości. Dotyczy to przechowywania dokumentacji (z wyłączeniem dokumentów księgowych) we wskazanym przez Państwo lokalu (pomieszczeniu), a także wykaz bieżących działań administratora na nieruchomości min. raz w tygodniu oraz jego spotkań z Zarządem w miarę potrzeb.
 • Zabezpieczenie wykonania i dostarczenia książeczek opłat dla właścicieli lokali.